پلمپ دفاتر موسسات غیر بازرگانی
می 4, 2020
اساس نامه موسسه
می 4, 2020

آمار شرکتهای ثبت شده در سریع ترین زمان ممکن از موسسه حقوقی های ثبت بخواهید بررسی امار های ثبت شرک ها در این مطلب همراه ما باشید با تشکر 

به منظور پیشگیری از ثبت نام تکراری و حفظ حقوق صاحبان نام شرکت های ثبت شده و نیز در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و مطمئن از شرکتهایی که در مرز و شهرستان ها به ثبت میرسد از اربرد کامپیوتر در تنظیم و گرد آوری این اطلاعات استفاده و علاوه بر آنکه مشخصات کلیه شرکت های ثبت شده تا به حال کلاً به حافظه کامپیوتر سپرده شده حداکثر هر سه ماه یک بار نیز اطلاعات جدید مربوط به آن مدت کامپیوتر میشود تا اطلاعات به روز نگاهداری شود.
علیهذا مقتضی است در اجرای دقیق بخشنامه فوق الذکر نهایت مراقب و دقت را معمول و حداکثر تا پنجم ماه بعد مشخصات کلیه شرکتهای جدید ثبت شده و در هر واحد ثبتی ئ یا تغییرات احتمالی حاصله در شرکتهای ثبت شده قبلی شامل اصلاحات و یا تغییرات احتمالی در نوع شرکت،نام شرکت،شماره ثبت،تاریخ ثبت و تاریخ انحلال آن را مطابق فرم منصم به بخشنامه فوق الذکر تهیه و مستقیما به دفتر تشکیلات و بودجه و آموزش و آمار سازمان ثبت ارسال دارند، به دفتر مذکور دستور داده شده فهرست واحدهای ثبتی راکه در ارسال آمار مزبور تاخیر و تعلل می نمایند جهت اتخاذ تصمیم به سازمان ثبت گزارش نماید.

دیدگاهتان را بنویسید