مجمع عمومی سالانه
می 4, 2020
شرکت تبلیغاتی
می 4, 2020

اختراع چیست ؟

اختراع چیست ؟ اختراع نتیجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولین بار فرآيند يا فرآوردهاي خاص را ارائه ميكند و
مشكلي را دريك حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها حل مينمايد.

تفاوت اختراع و حق اختراع)پتنت( چیست؟

اصوالً هر اختراعی مشمول حمایت نیست. اگر یک اختراع یا نوآوری با ویژگی های منطبق با قانون
کشور مبدأ باشد از طرف آن کشور اختراع مورد حمایت قرار گرفته و دارنده حق اختراع از حقوقی
خاص بهره مند می شود.
تعریف حق اختراع چیست؟
حق اختراع حقی است که مخترع در اثر ثبت اختراع به صورت انحصاری ، موقت و مشروط به رعایت
تکالیف مقرر در قانون مربوطه دارا میباشد وبه واسطه این حق میتواند در جهت استعمال ، انتقال ،
فروش، عرضه برای فروش و اعطای مجوز بهرهبرداری در خصوص اختراع اقدام نماید.
شرایط ثبت یک اختراع چیست؟
این شرایط از کشوری به کشور دیگر می تواند متفاوت باشد اما به طور کلی می توان گفت یک اختراع
برای ثبت باید دارای سه ویژگی باشد: ۱ .جدید باشد. ۲٫دارای گام ابتکاری باشد. ۳ .دارای کاربرد
صنعتی باشد.

ویژگی جدید بودن اختراع به چه معناست؟

براساس قانون ایران اختراعی جدید است كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته باشد. فن يا صنعت
قبلي عبارت است از هر چیزي كه در نقطهاي از جهان ازطريق انتشار كتبي يا شفاهي يا ازطريق
استفاده عملي و يا هرطريق ديگر، قبل از تقاضای ثبت افشاء شده باشد.
در صورتی که اختراع توسط مخترع یا فرد دیگری قبل از ثبت در قالب مقاله، نمایشگاه های عمومی و
یا به صورت عملی افشاء شده باشد، آیا ویژگی جدید بودن خود را از دست می دهد؟
کشورها برای رعایت حقوق مخترع معموالً یک مهلت ارفاقی در نظر گرفته اند که در صورتی که این
افشاء در آن مهلت خاص باشد رافع حق ثبت اختراع نخواهد بود.
گام ابتکاری یک اختراع به چه معناست؟
طبق قانون ایران این ویژگی به معنای این است که اختراع براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور
معلوم و آشكار نباشد. برای مثال تغییر ویژگی های ظاهری یا ترکیب چند اختراع به طور ابتدایی که
برای یک فرد با دانش و مهارت عادی در آن حرفه امری بدیهی به نظر میرسد موجب ایجاد حق برای
فردی نخواهد شد.

ویژگی کاربرد صنعتی به چه معناست؟

این ویژگی اختراع را از یک مفهوم انتزاعی خارج و تنها اختراعی را مشمول حمایت می نماید که در
رشتهاي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. براساس قانون ایران مراد از صنعت، معناي گسترده
آن است و شامل مواردي نظیر صنايعدستي، كشاورزي، ماهیگیري و خدمات نیز ميشود.
اگر یک اختراع سه ویژگی فوق الذکر را داشته باشد ثبت خواهد گردید؟
لزوماً پاسخ مثبت نخواهد بود. عالوه بر دارا بودن موارد باال یک اختراع می بایست شرایطی که قانون
مشخص می کند را دارا نباشد. این موارد که در قوانین کشورها به عنوان استثنائات معرفی می
شوند، قانون گذار برای رسیدن به تعریف واقعی حق اختراع از دیدگاه خویش و یا حتی برای رعایت
مصالح عمومی استفاده می نماید.

استثنائات ویژگی های ثبت یک اختراع کدامند؟

این موضوع از کشوری به کشور دیگر متفاوتند اما به طور کلی می توان به نظریه های علمی، طرحها
و قواعد انجام یک کار تجاری یا اجتماعی، روشهاي تشخیص و معالجه بیماريهاي انسان يا حیوان،
منابع ژنتیک و غیره اشاره کرد.
از یک اختراع چه مدت حمایت می شود؟
بیست سال
یک مخترع دارای چه حقوقی است ؟
یک مخترع عالوه بر حقوق معنوی که برای ذکر نام ایشان به عنوان مخترع حق اختراع دارد، دارای
حقوق مادی نیز می باشد.

آیا دارنده حق اختراع با مخترع می تواند متفاوت باشد؟

بله. یک مخترع می تواند ضمن یک قرارداد و یا یک رابطه استخدامی قبل و یا بعد از ایجاد یک اختراع
حقوق آن را به فرد ثالثی منتقل نماید.
دارنده حق اختراع دارای چه حقوق مادی است؟
دارنده ورقه اختراع می تواند کاالهای مورد حمایت)فرآورده( و یا کاالیی که نتیجه مستقیم فرآیند مورد
حمایت است
را بسازد، استفاده نماید، به فروش برساند، صادر یا وارد کند و …
اگر اختراعی به صورت گروهی ایجاد شده باشد سهم هر فرد از اختراع چگونه مشخص می شود؟
اگر از قبل ضمن توافق یا نظر کارشناسی میزان قدر السهم هر فرد مشخص شود این موضوع لحاظ
خواهد شد و در غیر این صورت بالسویه و بالمناصفه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید