افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

۱-مدارک تصمیم افزایش سرمایه (از طریق افزایش سهم الشرکه)
با مجموع عمومی فوق العاده

۱-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء
۲-ارائه لسیت شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه) با امضاء کلیه شرکاء
۳-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید
۴-ارائه برگ نمایندگی ، نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی میباشند.
۵-درصورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل آگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد ۶ و قانون تجارت الزامی میباشد.
۶-در صورتی که محل افزایش سرمایه غیر نقدی میباشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء.
۷-در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجه ذیصلاح
———————————————————————————————–
۲-مدارک تصمیم افزایش سرمایه (از طریق افزایش سهم الشرکه)
با مجمع عمومی شرکاء

۱-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء
۲-ارائه لسیت شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه) با امضاء کلیه شرکاء
۳-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید
۴-ارائه برگ نمایندگی ، نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی میباشند.
۵-درصورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل آگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد ۶ و قانون تجارت الزامی میباشد.
۶-در صورتی که محل افزایش سرمایه غیر نقدی میباشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء.
۷-در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجه ذیصلاح

۳-مدارک تصمیم افزایش سرمایه (از طریق ورود شریک جدید)
بامجموع عمومی فوق العاده

همان مدارک خواسته شده درقسمت (۱) لازم است.

—————————————————————————————–
۴-مدارک تصمیم افزایش سرمایه( از طریق ورود شریک جدید)
با مجمع عمومی شرکاء

همان مدارک خواسته شده در قسمت (۲)لازم است.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید