انواع سهم در شرکت های سهامی عام و خاص
می 3, 2020
ثبت شرکت با مسئولیت محدود – روش و مراحل
می 3, 2020

تشكيل شركت را یک امر جدی در بیزینس خود در نظر بگیرید تشکیل نکردن شرکت در کار خود مانند اب در هاونگ کوبیدن است .

آپدیت جدید : ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

ماده ۱۴۵- براي تشکیل شرکت مؤسسان آن بايد پس ازتعیين نام درمرجع ثبت شركتها(های ثبت)،اظهارنامه اي حاكي از تعهدتمام سرمايه شركت رابه ضميمه مدارك زيربه مرجع مذكور تسليم و رسيد دريافت كنند:

۱ – مدارك مصدق هويت مؤسسان

۲ – گواهينامه بانكي حاكي ازتأديه سرمايه نقدي درحسابي به نام شركت درشرف تأسيس و توديع اسنادمالكيت سرمايه غيرنقدي به نام شركت مذكور،به ترتيب مقرردراين قانون

۳ – صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس

۴ – اساسنامه شركت

۵ – اعلاميه قبولي سمت به وسيله مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت و تصوير مصدق مدارك هويت آنان

۶ – در صورت الزام قانوني براي جلب موافقت مرجع خاص به منظور تشكيل شركت،تصوير مصدق موافقتنامه آن مرجع

ماده ۱۴۶ – اظهارنامه مذكور درماده ( ۱۴۵ ) اين قانون بايدبا قيدتاريخ به امضاي كليه مؤسسان برسدوموارد زيردرآن ذكر شود:

تشکیل یک شرکت

مقررات تشكيل شركت  :

۱ – هويت مؤسسان و نشاني دقيق اقامتگاه آنان

۲ – نام شركت

۳ – موضوع شركت

۴ – مدت شركت

۵ – اقامتگاه شركت

۶ – ميزان سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك

۷ – تعيين مالك آورده هاي غيرنقدو اوصاف وارزش هر يك از آنها،طبق نظر يه كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري

۸ – ميزان تعهد هريك از مؤسسان و مقدار تأديه و يا تسليم شده از تعهدات هريک از آنان

۹- تصريح به نوع مسؤوليت هريك از مؤسسان

۱۰ – شرح مزاياي مترتب برسهم الشركه وياتعيين تعدادو امتيازات سهم ممتازدرصورت تقاضاي مؤسسان براي اختصاص مزاياويا سهم ممتاز به ايشان

۱۱ – نام مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت

۱۲ – نام روزنامه اصلي وعلي البدل شركت،درصورت تكليف شركت به داشتن روزنامه به موجب قانون يا اساسنامه

۱۳- ترتيب اداره و نحوه شور و أخذ رأي در هر ي ك از مجامع عمومي و تنظيم صورتجلسه آنها

۱۴- تعداد مديران شركت و نحوه انتخاب و مدت مأموريت و پيش بيني امكان يا عدم امكان انتخاب مجدد آنان

۱۵- مواقع و ترتيب دعوت مديران

۱۶- حدنصاب تشكيل جلسه مديران و اكثريت لازم براي اعتبارتصميمات درجلسه مذكور،در صورت اقتضاء

۱۷- نحوه اداره جلسه مديران و تنظيم صورتجلسه آن

۱۸- نحوه تعيين جانشين براي مدير يا مديران در صورت فوت، انحلال، استعفاء، عزل يا منع از تصدي سمت

۱۹- نحوه انتخاب و مدت مأموريت مديرعامل شركت و تعداد قائم مقامهاي وي

۲۰- تعداد بازرسان شركت و نحوه انتخاب آنها

۲۱- تعيين آغازوپايان سال مالي شركت وموعدتنظيم صورتهاي مالي وتسليم آن به بازرس يابازرسان شركت ومجمع عمومي عادي سالانه

۲۲- نحوه تغيير اساسنامه

۲۳- نحوه انحلال اختياري شركت

۲۴- قيد موارد مذكور در ماده( ۱۴۹ ) اين قانون در باره شركتهاي موضوع ماده مذكور

۲۵- ميزان سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك

۲۶- درصورت تقاضاي اختصاص مزايا و يا سهم ممتاز به وسيله مؤسسان، شرح مزاياي مترتب بر سهم الشركه و يا تعيين تعداد و امتياز هاي سهم ممتاز و نحوه تغيي ر آنها و ايجاد امتياز هاي جديد

۲۷- نحوه واگذاري سهم الشركه و يا سهام

۲۸- شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت

۲۹- مواقع تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه

۳۰- ترتيب دعوت هر يك از مجامع عمومي

۳۱- تعيين نحوه دسترسي شركا و يا سهامداران به صورتهاي مالي شركت و گزارش مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان پيش از تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه

۳۲- حدنصاب تشكيل هر يك از مجامع عمومي در صورت اقتضاء و اكثريت لازم براي اعتبار تصميم هاي آنها

تشکیل شرکت

توضیح موارد تشکیل شرکت :

ماده ۱۴۷- مرادازهويت دراين قانون نام،نام خانوادگي و شماره ملي شخص حقيقي و نام،نوع وشناسه انحصاري شخص حقوقي است.

ماده ۱۴۸ -روزنامه شركت روزنامه كثيرالانتشارسراسري است كه آگهي هايي كه به موجب قانون يااساسنامه نشرآن ضروري است درآن منتشرمي شود.

ماده ۱۴۹ – علاوه بر موارد مذكور در ماده( ۱۴۶ ) اين قانون ذكر تعداد سهام شركت، مبلغ اسمي هر سهم، تعيين مبلغ پرداخ تشده هر سهم ونحوه مطالبه بقيه مبلغ اسم ي هر سهم و مهلت تأديه آن كه در هرحال نبايد از پنج سال بيشتر باشددر اظهارنامه ثبتي شركت سهامي خاص، مختلط سهامي خاص و تعاوني سهامي خاص الزامي است.

در مورد شركتهاي موضوع ماده( ۱۴۴ ) ميزان سرمايه تأديه ويا تسل يم شده و نحوه مطالبه بقيه سرمايه شركت در صورتي كه تمام آن تأديه ويا تسليم نشده باشد و مهلت تأديه آن كه در هر حال نبايد از پنج سال بيشتر باشد بايد در اظهارنامه ثبتي شركت درج شود.

ماده ۱۵۰ – گواهينامه مذكور در بند( ۲) ماده( ۱۴۵ ) اين قانون بايد متضمن نام بانك و شماره حسابي كه سرمايه نقد ي در آن تأدي ه شده است و نيز تعداد اسناد مالك ي ت توديع شده و مندرجات اصلي آنها باشد.

تبصره- متغير يا ثابت بودن سرمايه و قابليت و نحوه نقل و انتقال سهم الشركه و يا سهام شركتهاي موضوع ماده( ۱۴۴ ) اين قانون از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامه اين شركتها قيد شود.

ماده ۱۵۲ – مرجع ثبت شركتها بايد حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت مدارك موضوع ماده (۱۴۵) اين قانون در صورت كامل بودن مدارك و مطابقت مندرجات آنها با مقررات قانوني شركت را ثبت نما ي د و در غي ر اي ن صورت، ظرف همان مهلت ، به درخواست متقاضي ثبت، مراتب را به طور كتبي به وي اعلام كند. نظريه مرجع ثبت شركتها بايد متضمن موارد نقص و يا مغايرت باشد.

ماده ۱۵۳ – سند مالكيت آورده غيرنقد در دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع ذي ربط با أخذ گواهينامه موضوع بند( ۲) ماده( ۱۴۵) اين قانون و اصل سند مالكيت آورده غيرنقد و بدون نياز به امضاي مالك سابق به نام شركت ثبت شده تنظيم مي شود.

ماده ۱۵۴ – تصرف در آورده غيرنقد و وجوه تأديه شده به نام شركت در شرف تأسيس، پيش از ثبت شركت ممنوع است و مرتكب به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید