تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۲۸۵ -هيچ يك ازمجامع عمومي نمي تواند بدون موافقت كليه شركاويا سهامداران برتعهدات آنان بيفزايد.

ماده ۲۸۶ – در اساسنامه شركت نمي توان به مدير يا مد يران شركت اختي ار تغيير سرمايه را داد.

ماده ۲۸۷ – تصميم مجمع عمومي فوق العاده در مورد افزايش سرمايه بايد مشتمل بر موارد زير باشد:

۱ – مبلغ افزايش سرمايه

۲ – طريق افزايش سرمايه و شيوه تأمين مبلغ لازم براي آن

۳ – زمان آغاز و مهلت افزايش سرمايه

۴ – درصورت مدنظر بودن ايجاد امتياز جديد شرح امتيازات سهم الشركه و يا سهام جديد و موجبات آن

۵ – نحوه تخصيص اضافه ارزش سهام در شركتهاي سهامي

تبصره-مجمع عمومي فوق العاده مي توانداختيارتعيين مواردمذكوردربندهاي( ۳)و( ۴) اين مادهرابه مديريا مديران واگذار كند.

ماده ۲۸۸ -هرگاه قسمتي ازافزايش سرمايه به صورت غيرنقدباشدبايدتمام آن قسمت،باجلب نظركتبي كارشناس رسمي دادگستري،تقويم وتسليم شود وبارعايت ماده(۱۶۵)

اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسدومراتب درصورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده اي كه آن را تصويب كرده است درج گردد.

اگرافزايش سرما يه از طريق واردكردن شريك و يا سهامدار جديد مورد نظر باشد، مجمع عموم ي فوق العاده با حضور شركا و يا سهامداران شركت و تعهدكنندگان جديد تشكيل م يشود.

ماده ۲۸۹ – افزايش سرمايه به غير نقد جز در مورد شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز است . در شركتهاي مذكور ني ز چنانچه افز ايش سرمايه مطابق مقررات اين قانون از طريق واگذاري سهام جديد به اشخاص معين، مورد نظر باشد، افزايش سرمايه به غير نقد مجاز است.

ماده ۲۹۰ – پس از گذشتن مهلتي كه براي تأمين مبلغ افزايش سرما يه مع ين شده است و در صورت تمديد مهلت پس از انقضاي آن،

مدير يا مديران حداكثر تا يك ماه به تعهدات شركا و يا سهامداران رسيدگي مي نمايند و در صورت تأمين كل مبلغ لازم بر اي افزايش سرمايه ضمن اصلاح اساسنامه،

ميزان سهم الشركه ويا تعداد سهام هريك ازتعهدكنندگان راتعيين وبراي ثبت و آگهي به مرجع ثبت شركتهااعلام ميكنند.

تبصره ۱ – در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاو ني سهام ي عام در صورتي كه مقدار سهام پذيره نويسي شده حداقل سه چهارم مبلغ مقرر براي افز ايش سرما يه باشد، ثبت افزايش سرمايه مجاز است، مگر آنكه مجمع عموم ي فوق العاده براي تحقق افزايش سرمايه ميزان بيشتري را مقرر كند.