تشکیل شرکت
می 3, 2020
نقش مدیرعامل در شرکت
می 3, 2020

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱.پس ازتکمیل اطلاعات مربوط به درخواست ثبت تأسیس شرکت باثبت شرکت بامسئولیت محدوددرسامانه وتأییدپیش نویس آگهی توسط کار‌شناس،

۲ نسخه چاپی از اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، تقاضانامه و شرکتنامه تهیه نموده.

و پس ازامضاءکلیه اوراق توسط شرکاواعضاءهیئت مدیره نسبت به ارسال اوراق امضاءشده ومدارک لازم توسط پست به اداره ثبت شرکت‌هااقدام نمایید.

توجه: قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک شرکت با مسئولیت محدود، موارد ذیل را مطالعه فرمائید:

۱. حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود (م ۹۴ ق ت.)

۲. حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می‌باشد.

۳. سعی شوددرنام شرکت ازنام شرکاءاستفاده نشود،اسم شریکی که درنام شرکت قیدشود،

حکم شریک ضامن درشرکت تضامنی راداشته ودربدو امرمسئول پرداخت کلیه قروض وتعهدات شرکت خواهدبود(م ۹۵ ق ت)

۴. شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی، نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م ۹۶ ق ت).

۵.درشرکت نامه بایدصراحتاً قیدشده باشد که سهم الشرکه‌های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است وهرشرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود.

باطل واز درجه اعتبار ساقط است. (م ۹۷ ق ت)

بیشتر بخوانید : ثبت شرکت حمل و نقل

۶. کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند (م ۹۸ ق ت)

۷. سهم الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم و بی‌اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن‌ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند (م ۱۰۲ ق ت)

۸. انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود (م ۱۰۳ ق ت)

۹.شرکت به وسیله یک یاچندنفرمدیرکه به صورت موظف باغیرموظف که ازبین شرکاءیاازخارج برای مدت محدودیانامحدودمعین می‌شونداداره می‌گردد(م ۱۰۴ ق ت)

۱۰.مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی واداره شرکت خواهندداشت مگراینکه دراساسنامه غیراین ترتیب مقرر شده باشد(م ۱۰۵ ق ت)

۱۱. تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه او ل این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور داری نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد (م۱۰۶ ق ت).

۱۲. هریک ازشرکاء به نسبت سهمی‌که درشرکت دارددرمجامع دارای رای خواهدبود.اساسنامه می‌تواندترتیب دیگری مقررنماید(م ۱۰۷ق ت)

۱۳.روابط شرکاء شرکت تابع مقررات اساسنامه است وتقسیم سودبه نسبت سرمایه شرکاءاست اساسنامه می‌تواندترتیب دیگری برای تقسیم سودمقرردارد(م۱۰۸ ق ت)

۱۴.درهرشرکت بامسئولیت محدودکه تعدادشرکاءبیش از۱نفرباشندبایددارای هیئت نظاربوده وهیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاءراتشکیل دهد(م ۱۰۹ ق ت)

۱۵.هیئت نظارمرکب از۳نفر بوده که ازبین شرکاءبرای مدت یکسال انتخاب می‌شوند واعضای هیئت نظار نبایستی عضوهیئت مدیره شرکت باشند.

دیدگاهتان را بنویسید