مدارک لازم جهت پذیرش  تاسیس موسسات غیر تجاری
می 3, 2020
ثبت مراکز قرآنی
می 3, 2020

ثبت موسسات حقوقی و خدماتی با تائیدیه کانون وکلاء

بنابه تقاضای اشخاص مبادرت به ثبت موسساتی ازقبیل موسسه حقوقی یاموسسه خدمات عمومی وغیره میگرددکه بعضاًموسسین آن فاقد صلاحیت درامروکالت هستند

لذاجهت رعایت ماده ۵۵ازقانون وکالت مصوب بهمن ماه۱۳۱۵ که مقرر میدارد:

(وکلای معلق واشخاص ممنوع الوکاله وبه طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشدازهرگونه تظاهر ومداخله درامروکالت ممنوع است

اعم ازاینکه عناوین تدلیس ازقبیل مشاورحقوقی وغیره اختیارکندیااینکه به وسیله شرکت وسایرعقودیاعضویت درموسسات خودرااصیل دعوی قلمدادنماید

متخلف ازیک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهدشد)

جهت جلوگیری ازثبت وفعالیت غیرمجاز اینگونه موسسات ازین پس بدون تایید کانون وکلادادگستری ازثبت موسساتی که درکارهای حقوقی دخالت دارندجلوگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید