قانون و آئین نامه قانون‌ ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌
می 3, 2020
راهنمای ثبتی شرکت ( بامسئولیت محدود )
می 3, 2020

شركت با مسئولیت محدود 

 « شركت با مسئولیت محدود  شركتی است كه بین دویاچند نفربرای امورتجاری تشكیل شده

وهر یك ازشركاء بدون اینكه سرمایه به سهام یاقطعات سهام تقسیم شده باشدفقط تامیزان سرمایه خوددرشركت،مسئول قروض و تعهدات شركت است»(مفاد ماده ۹۴ قانون تجارت) 

بنابراین درشركت بامسئولیت محدودشركاءتاجرنبوده ومستقیماًمسئولیتی درامورشركت ندارندومانندشركت سهامی مسئولیت آن‌ها محدوداست به سرمایه‌ای كه درشركت گذاشته‌اند،منتهی آورده آنان كه سهم‌الشركه نامیده می‌شودبه سهام تقسیم نشده وآزادانه قابل معامله نمیباشد. 

نكاتی كه از این تعریف به دست می‌آید: 

اولاً:سرمایه به سهم الشركه تقسیم شده نه به سهام ودرشركت بامسئولیت محدودورقه‌ای به نام سهم الشركه صادر نمی‌شود. 

ثانیاً: مسئولیت شركاء در مقابل دیون و قروض شركت در حدود سهم الشركه‌ای است كه هر شریك سرمایه‌گذاری نموده است. 

ثالثاً: سهم الشركه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی‌باشد. 

رابعاً: شركت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر تشكیل می‌گردد. 

شركت بامسئولیت محدودگرچه شركت سرمایه‌ است،ولی شخصیت شركاء نیزدرشركت دخالت دارد واغلب بین اشخاصی تشكیل می‌شود كه با یكدیگرآشنا هستند.كلیه قوانین انتقال آزادانه سهم‌الشركه را منع نموده و منوط به تصویب اكثریت شركاء می‌نمایند.

ولی محدودیت مسئولیت شركاءبه سهم‌الشركه باعث شده است كه برخی برای فرارازمسئولیت وجدا كردن امورشركت از امورشخصی خودمبادرت به تشكیل چنین شركت‌هایی نمایند تادرصورتی كه عملیات شركت زیان آور باشدمتحمل زیان‌های وارده نگردند.

به این ترتیب برای كارهای كوچك كه سرمایه زیادی لازم نیست وشركاء میل ندارند اشخاص خارج واردشركت شوند.

به جای شركت سهامی،شركاء؛مبادرت به تشكیل شركت بامسئولیت محدود می‌نمایند

مخصوصاً كه دراغلب كشورهاتشكیل شركت سهامی مقیدبه شرایط وتشریفاتی است واجازه مخصوص لازم دارد

درصورتی كه تشكیل شركت بامسئولیت محدودآزاداست وشركاء،آزادی زیادتری برای ترتیب عملیات آن دارندوشركاءاصلی می‌توانندمدیریت شركت رابرای خودبه طورنامحدودتأمین نمایند

وعملاً‌ همواره امورشركت رادردست داشته باشند. 

اصول شركت با مسئولیت محدود  

۱) تصریح نوع شركت در نام شركت. 

۲) محدودیت مسئولیت شركاء. 

۳) آزاد نبودن انتقال سهم الشركه. 

۴) عدم انحلال شركت در صورت فوت یا ورشكستگی شركاء. 

۵) لزوم رعایت تشریفات زیادتر؛ در صورتی كه تعداد شركاء از ۱۲ نفر تجاوز كند. 

شخصیت حقوقی شركت با مسئولیت محدود و مدت آن 

شركت با مسئولیت محدود شركتی موضوعاً تجارتی است؛ با این توضیح كه فقط می‌تواند برای امور تجارتی تشكیل شود. تشكیل این نوع شركت برخلاف شركت سهامی، نیازی به تشریفات پیچیده ندارد، بلكه كافی است دو نفر شریك وجود داشته باشند و سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع كرده، تسلیم نمایند تا شركت تشكیل شود. شركت، دارای اسم مخصوصی است كه باید متضمن عبارت «با مسئولیت محدود» باشد وإلا در مقابل اشخاص ثالث، شركت تضامنی محسوب و تابع مقررات این نوع شركت خواهد بود.  

«اسم شركت نبایدمتضمن اسم هیچ یك ازشركاء‌باشد وإلاشریكی كه اسم اودرشركت قید شده درمقابل اشخاص ثالث،حكم شریك ضامن درشركت تضامنی راخواهد داشت»(مفاد مادۀ ۹۵ قانون تجارت) 

درموردمدت شركت درقانون تجارت ایران ذكری به عمل نیامده ومعمولاً شركاء به هنگام تشكیل شركت،مدت آن را نامحدود قید می‌نمایند. 

دیدگاهتان را بنویسید