نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)
می 3, 2020
شناسه ملی اشخاص حقوقی
می 4, 2020

صدورکارت بازرگانی

بسمه تعا لی 

فرم گردش کار پرونده صدور کارت بازرگاني 

شرکت :  اتحادیه :                                                                                                                          شماره کارت بازرگانی : آقای :                               
اظهار نظر قسمت کامپیوتر                                                   اصل اظهار نامه ثبت در دفاتر تجاری ۱ 
   تغییرات :                                                                              اصل گواهي پلمپ دفاتر تجاري ۲ 
كپي شركت نامه رسمي ۳ 
تقاضانامه ثبت شركتهاي تعاوني ۴ 
 کپی روزنامه رسمی                        آگهي تأسيس و تغييرات شرکت ۵ 
كپي اساسنامه ۶ 
اصل گواهي عدم سوء پيشينه ۷ 
كپي شناسنامه (از تمام صفحات شناسنامه و ملاحظات ) ۸ 
عكس (تمام رخ ۴×۳ ) ۳ قطعه ۹ 
گواهي بانك مبني بر حسن اعتبار بانكي (فرم شماره ۳ پيوستي  ) ۱۰ 
  تاریخ :                                                     امضاء  كپي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم (دو طرفه ) ۱۱ 
فرم تعهد نامه محضري ( فرم شماره ۲ پيوستي ) ۱۲ 
كپي سند مالكيت يا اجاره نامه محضري محل كار در صورت عادي بودن اجاره نامه محل كار و فتوكپي كليه صفحات ششدانگ سند ۱۳ 
فیش های واریزی جهت حق عضویت و صدور کارت بازرگانی (یک ساله ) حق عضویت : مبلغ  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۲۰۶۲۳۰۴۹۲۰۰۳ به نام اتاق تعاون صدور و تمدید کارت بازرگانی:  مبلغ ۴۴۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۵۳۱۵۹۰۵۰۰۷ سیبای بانک ملی به نام خزانه مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ریال به حساب سپهر شماره ۲۰۶۲۳۰۴۹۲۰۰۳ به نام اتاق تعاون  
تكميل فرم مشخصات بازرگاني  (فرم شماره ۱ ) ۱۴ 
اصل فيش بانكي ۱۵ 
تكميل مشخصات حقوقي بصورت فارسي و لاتين  (فرم شماره ۴ ) ۱۶ 
فرم گواهی ایران کد(مختص شرکتهای تولیدی) ۱۷ 
تكميل فرم اشخاص حقوقي (فرم شماره ۵ ) ۱۸ 
درخواست كتبي ۱۹ 
کپی کارت ملی ۲۰ 
شناسه ملی و کد اقتصادی ۲۱ 
جواز تأسیس و پروانه بهره برداری  ۲۲ 
مدرک تحصیلی مدیر عامل ۲۳ 
گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم  ۲۴ 
ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی قبل ۲۵ 
  

                                                  بسمه تعالی 

« فرم شماره ۲ » 

تعهد نامه محضر 

 دريافت كارت بازرگاني 

بسمه تعالی 

(( فرم تأییدیه بانک))«  فرم شماره ۳ » 

بانک :                                                       شعبه:                                           سرپرستی: 

خواهشمند است به منظور رسیدگی  در امر صدور و تمدید کارت بازرگانی اطلاعات ذیل را دقیقاً و خوانا کامل نموده و به اداره کارت بازرگانی این اتاق ارسال فرمایید.                                                                   

                                                                                                     اداره کارت بازرگانی اتاق تعاون مرکزی  

شركت تعاوني / اتحاديه تعاوني :   

شماره ثبت:                                                             تاريخ ثبت :                                               محل ثبت :     

آدرس و تلفن دفتر مركزي : 

*مشخصات مدير عامل :  

نام :                                                                   نام خانوادگي :                                                فرزند :      

داراي شناسنامه شماره :                                              صادره از :                                متولد :  

آدرس دفتر مركزي و شماره تلفن :  

*شماره حساب جاري :                                                                     تاريخ افتتاح حساب جاري : 

بدهكار :                                                            بستانكار :                                        موجودي :  

نام و امضاء رئيس صندوق ( حساب جاري )   

نظريه *اداره اطلاعات اعتباري اداره كل اعتبارات بانك :  

                                                                                                                                                 امضاء اداره اطلاعات  

* وضعيت دارنده حساب جاري از نظر صلاحيت مالي :  

تلفن تماس بانك :                       تاريخ تكميل فرم توسط بانك :                            نام و امضاء رئيس شعبه : 

بسمه تعالی 

« فرم شماره ۴ » 

مشخصات 
خواهشمند است اطلاعات خواسته شده را به فارسی و معادل انگلیسی دقیقاً تایپ فرمایید. 
کد اقتصادی :  
۱– مشخصات شرکت و یا اتحادیه تعاونی : 
۱/۱٫نام:  
۲/۱٫نوع :  
۳/۱٫حوزه عمل :  
۴/۱٫محل ثبت  : 
۵/۱٫تاریخ و شماره ثبت: 
۶/۱٫شماره و تاریخ   اظهار نامه ثبتی : 
۷/۱٫ملیت : 
۸/۱٫شماره عضویت در اتاق تعاون : 
۹/۱٫ آدرس و تلفن:: 
۲- مشخصات مدیر عامل : 
۲/۱٫ نام: 
۲/۲٫ نام پدر :  
۳/۲٫ شماره شناسنامه:  
۴/۲٫ محل صدور : 
۵/۲٫ تاریخ و محل تولد: 
۶/۲٫ ملیت : 
۷/۲٫ شماره و تاریخ پروانه اقامت : 
۸/۲٫ آدرس و تلفن  : 

در این قسمت چیزی ننویسید  

شماره کارت :   NUMBER  OF  CARD: 
اعتبار از تاریخ:   VALIDITY  FORM: 
الی:   UNTIL : 

Page Break 

بسمه تعالی 

« فرم شماره ۴ » 

SPECIFICATION 
PLEASE  FILL  IN  CAPITAL  LETTER 
ECONOMIC  COD: 
۱-SPECIFICATION  OF COOP SOCIETY  UNION 
:     ۱/۱٫ NAME 
½. TYPE : 
۱/۳٫ AREA  OF  ACTIVITY :   
¼. REGISTERED  PLACE : 
۱/۵٫ NUMBER & DATE OF REGISTSTRATION  :  
۱/۶٫ NUMBER & DATE OF  REGISTSTRATION  STATEMENTS  FORM : 
۱/۷٫ NATIONALITY: 
۱/۸٫ MEMBERSHIP  NUMBER  IN COOP  CHAMBER: 
۱/۹٫ ADDRESS AND TELEPHONE NUMBER:  
۲-MANAGING  DIRECTOR 
۲/۱٫NAME: 
۲/۲٫FATHERS  NAME:  
۲/۳٫IDENTFICATION  NUMBER:  
۲/۴٫ PLACE  ISSUED:  
۲/۵٫DATE  AND  PLACE  OF  BIRTH:  
۲/۶٫NATIONALITY:  
۲/۷٫RESIDENT  PERMIT  REFERENCE: 
۲/۸٫ADDRESS  AND  TELEPHONE  NUMBER: 

در این قسمت چیزی ننویسید. 

شماره کارت:   NUMBER OF CARD: 
اعتبار از تاریخ :   VALIDITY FORM: 
الی :   UNTIL: 

بسمه تعالی 

اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران 

IRAN CHAMBER OF COOPERATIVE (ICC) 

  فرم شماره ۵ (فرم اشخاص حقوقی)  

خواهشمند است اطلاعات خواسته شده را دقیقاً تایپ فرمایید. 

شماره کارت بازرگانی   نوع شرکت 
نام شرکت  تعاونی سهامی عام سهامی خاص با م م تضامنی نسبی مختلط سایر 
شماره ثبت          
محل ثبت  نوع مالکیت 
تاریخ ثبت    
شماره اظهار نامه  تعاونی خصوصی دولتی ملی شده نهاد  تحت پوشش سایر 
تاریخ اظهار نامه ثبتی           
میزان سرمایه ثبت شده   
بانک طرف حساب  
کد اقتصادی   تاریخ  صدور کارت                
آدرس دفتر مرکزی  
شماره تلفن دفتر مرکزی  تاریخ تمدید کارت      
شماره نمابر دفتر مرکزی   
آدرس کارخانه  
شماره تلفن کارخانه  
شماره نمابر کارخانه  

مشخصات مدیر عامل 

نام   نام خانوادگی  شماره شناسنامه  
سال تولد  آخرین مدرک تحصیلی  ملیت  مذهب  

حق العملکاری  

رشته فعالیت 
نوع فعالیت نام کالا کشور 
۱    
۲    
۳    
۴    

نوع فعالیت : ۱- صادرات        ۲- واردات       ۳- تولیدات  

توضیحات  

کشور: کشوری که کالای مورد نظر به آنجا صادر و یا از آنجا وارد میشود. در ضمن برای کالا ی تولیداتی نیازی به پر کردن ستون کشور نیست  

توجه 

۱-قبل از تکمبل نمودن فرم آن را مطالعه فرمایید. 

۲- سوالات را به طور دقیق پاسخ داده و در محل مربوطه تایپ فرمایید . 

۳- از پذیرش فرم های ناقص و ناخوانا خودداری می گردد.  

۴- در داخل مربع های خالی چیزی ننویسید. [Text Wrapping Break] 

                         (( فرم مشخصات بازرگانی )) 

مشخصات بازرگانی: 

تعاونی سهامی عام سهامی خاص با. م. م تضامنی نسبی مختلط سایر 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ 

نام شرکت :نوع شرکت : 

شماره ثبت:    شماره و تاریخ اظهارنامه:   

ثبت نام در دفاتر تجاری: 

خصوصی تعاونی دولتی ملی شده نهاد  سایر 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ 

تارخ ثبت: نوع مالکیت : 

واردات صادرات تولیدی  حمل ونقل حق العمل کار کشاورزی معادن خدماتی 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۳ ۷ ۸ 

                                                                 ملیت شرکت : 

محل ثبت :نوع فعالیت : 

نام ارگان و نهاد مربوطه : 

میزان سرمایه ثبت شده : 

رشته فعالیت مورد درخواست جهت درج در کارت بازرگانی : ۱- واردات :                                                        ۲- صادرات : 

نام نمایندگی های شرکت های خارجی :  ۱-                                        ۲-                                               ۳-  

آدرس دفتر مرکزی :تلفن : 

آدرس کارخانه یا کارگاه :تلفن : 

مشخصات مدیر عامل :                                                                                                                    شماره کارت بازرگانی : 

نام :   نام خانوادگی :                          نام پدر: 

تاریخ تولد :   محل تولد :                     شماره شناسنامه :           صادره از : 

 متاهل       مجرداخرین مدرک تحصیلی : 

مذهب :  شیعه ملیت :  ایرانی   شماره پروانه اقامت :    _____________  تاریخ اعتبار پروانه اقامت :______________ 

آدرس محل سکونت :تلفن : 

مشخصات هیئت مدیره و سهامداران : 

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه کد ملی سمت درصد سهم امضاء 
۱         
۲         
۳         
۴         
۵         
۶         
۷         

مندرجات فوق الذکر و مدارک ضمیمه در کمال صداقت و با علم به قوانین و مقررات صدور و یا تمدید کارت بازرگانی و تعهدات ناشی از آن تکمیل  گردیده و در صورت خلاف واقع بودن وزارت بازرگانی مجاز به ابطال کارت بازرگانی شرکت می باشد . 

كد ملي:                                 كد اقتصادي:                                 كد پستي :                                            شناسه ملي:مهر و امضاء 

شماره کارت :                                    محل صدور :                                                                   تاریخ صدور :                                                شماره عضویت: 

تاریخ تمدید :                                    تاریخ اعتبار:                                                         شماره کارت سابق :                                   شماره کارت اسبق  

: 

تاریخ ابطال :                                      تخلف              مخالفت              تعلیق                            ملاحظات :                                               شماره سریال: 

از                     ۱             تا                 ۱۰۰         نفر عضو                   ۲.۵۰۰.۰۰۰    ریال 

از                  ۱۰۱         تا               ۵۰۰         نفر عضو                     ۵.۰۰۰.۰۰۰  ریال 

از                 ۵۰۱        تا                 ۱۰۰۰نفر عضو                           ۷.۵۰۰.۰۰۰  ریال 

از                  ۱۰۰۱     تا              ۵۰۰۰نفر عضو                        ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

از                      ۵۰۰۱   تا                        ۱۰۰۰۰   نفر عضو                             ۱۵.۰۰۰.۰۰۰  ریال 

از                   ۱۰۰۰۱      تا                   ۱۰۰۰۰۰   نفر عضو                             ۲۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال 

دیدگاهتان را بنویسید