اساسنامه شرکت سهامی عام
می 4, 2020
مجمع عمومی سالانه
می 4, 2020

طرح صنعتی

۱٫طرح صنعتی چیست؟
۲ .چرا طرح های صنعتی باید حمایت شوند؟
۳ .حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی به دارنده آن می دهد؟
۱ .طرح صنعتی چیست؟
در زبان معمول، طرح صنعتی معموال به شکل و ظاهر کلی یک کاال اشاره دارد اما در لسان حقوق
مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک
کاال به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کاالی خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند.
بنابر این به عنوان یک قاعده کلی، طرح صنعتی متشکل است از:
۱ -ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کاال
۲ -ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کاال
۳ -ترکیبی از موارد فوق
طرح صنعتي در انواع گسترده اي از محصوالت صنع ي و صنايع دستي بكار برده مي شود.؛ از ابزار
فني و تجهیزات پزشكي گرفته تاساعت ها، جواهرات، كاالهاي لوكس و تجملي، ابزار خانگي، وسايل
الكتريكي، ماشین هاي سواري، و از طر ح هاي نساجي گرفته تا كاالهاي تفريحی، همه مي توانند
مشمول طرح صنعتي باشند.

۲ .چرا طرح های صنعتی باید حمایت شوند؟

طرح صنعتي آن چیزي است كه كاال را خوشايند و جذاب مي نماياند و لذا به ارزش تجاري و قابلیت
فروش يك محصول مي افزايد و حتی ممکن است علت منحصر به فرد فروش محصوالت باشد.
حمایت از طرح صنعتی از طریق ثبت آن در مراجع ثبت صورت می گیرد و به موجب آن مالک از حق
انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیر مجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار می شود. این امر
از نظر تجاری کاری بس مهم است و توانایی رقابت و کسب و کار را بهبود می بخشد.
اين امر، همچنین به مالك يك طرح کمك مي كند تا اطمینان يابد كه مي تواند در اثر فروش انحصاري
طرح خود سرمايه اي را كه قبال صرف كرده، باز يابد . يك نظام كارآ در ثبت وحمايت از طر ح ها و
ابتكارات شخصي، منفعت مصرف كننده و بطور عام افکار عمومی را نیز در پي مي آورد. به اين دلیل
كه در اثر رسمیت يافتن كار ثبت، زمینه رقابت سالم، صداقت در تجارت، برانگیختن و تشويق ابتكارات،
بخصوص در عرصه زيبانمايي، گسترش می يابد. حمايت از طرح هاي صنعتي تقويت قوة ابتكار در
بخش هاي تولیدي و صنعتي و نیز صنايع دستي و هنرهاي سنتي را به همراه داشته، به رشد
اقتصادي كمك مي كند و اين امر موجب مي شود تا بخش هاي مذكور در فعالیت هاي تجاري و
صادرات تولیدات ملي مشاركت نمايند.

۳ .حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی به دارنده آن می دهد؟

هرگاه یک طرح صنعتی به موجب قانون به ثبت برسد مالک آن از حق انحصاری جلوگیری از نسخه
برداری غیر مجاز یا تقلید توسط شخص ثالث برخوردار می شود این حق موجب می شود اشخاص
ثالث از ساخت، عرضه، واردات، صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن
گنجانده شده است منع شوند. شایان ذکر است قانون و شیوه عملکرد هر کشور ، حوزه اصلی
حمایت از طرح های ثبت شده را معین خواهد کرد به عنوان مثال جمهوری اسالمی ایران در ماده ۲۲
قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، عالئم و نام های تجارتی مصوب ۱۳۲۱ این حقوق را
اینچنین بر می شمرد:
الف – بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص ، مشروط به
موافقت مالک آن است .
ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت ، فروش و وارد کردن اقالم
حاوی آن طرح صنعتی .
ج- مالک طرح صنعتی ثبت شد ه، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند
)ب(این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه
اقامه دعوی نماید.
——————————————————————————————————

مزایای ثبت طرح صنعتی

هرگاه یک طرح صنعتی ثبت شود مورد حمایت قرار خواهد گرفت، مالک آن از حق استفاده انحصاری و جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار می شود. این حق جلوگیری، سایرین را از ساخت، عرضه ، واردات، صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن بکار رفته یا در آن گنجانده شده است منع نماید. ماده ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری شیوه عملکرد ، میزان واقعی حمایت از طرح صنعتی ثبت شده را تعیین نموده است .

( ماده ۲۸ قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجارتی مصوب ۱۳۸۶ این حقوق را اینچنین بر می شمرد:
الف – بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص ، مشروط به موافقت مالک آن است .
ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی .
ج- مالک طرح صنعتی ثبت شد ه، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب)این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.)

بعنوان مثال: فرض کنید شرکت شما، مبلی را با طرحی ابتکاری طراحی کرده است. آن را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده و در نتیجه برای مبلی با طرح مزبور حق استفاده انحصاری بدست آورده است. این به آن معنی است که اگر متوجه شوید یکی از رقبای شما مبلی را با همان طرح یا طرحی که ساساً عین طرح شما است را ساخته یا وارد می کند و می فروشد، قادر خواهید بود استفاده از طرح تان توسط شخص مزبور جلوگیری کنید و جبران خسارات تقاضا نمایید.

بنابراین ، با اینکه نمی توانید از تولید محصولات رقابتی توسط رقیبان تان جلوگیری کنید ولی می توانید از ساخت محصولاتی که عین کالاهای شما هستند و از خلاقیت شما سوء استفاده می کنند جلوگیری نمایید.

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران

ماده واحده –شرکتها ی خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد در چار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه نمایندگی خود اقدام کنند.آیین نامه اجرایی قانون بالا به شرح زیر است :

ماده ۱-شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند :
نجام کارهای اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی شرکت خارجی منعقد می شود .
ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یاخدمات شرکت خارجی .
همکاری با شرکتهای فنی ومهندسی ایرانی برای انجام کار در کشور های ثالث .
ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.
افزایش صادارات غیر نفتی جمهوری اسلام ایران .
بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران .

انجام فعالیت های که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند ، صادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره .
ماده ۲- شعبه شرکت خارجی ، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انحام می دهد . فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود .
ماده ۳-شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست خود به اداره کل ثبت شرکتهاو مالکیت صنعتی ارائه نماید :
اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط .
آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت .
گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه بر آورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه .

ماده ۴-نماینده شرکت خارجی،شخص حقیقی وحقوقی است که بر اساس قراردادنمایندگی،انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را

درمحل بر عهده گرفته است.

نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیتهایی که تحب نمایندگی شرکت طرف نمایندگی درمحل انجام می پذیرد مسئولیت خواهد داشت.
ماده ۵-اشخاص حقیقی ایرانی یااشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی درایران هستندموظفندترجمع فاسی اسناد واصل مدارک واطلاعات زیر را

به همراه درخواست کتبی خودبه اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی ارائه نمایند:
ماده ۶-اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو می شود مکلفند ، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتها ی صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه و یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه

گواهی ثبت شرکت خارجی
آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)
اساسنامه شرکت
تنظیم وکالتنامه ای که طی آن به مدیر شعبه وکالت داده شده باشد که می تواند شعبه ای در ایران به ثبت برساند و حدود اختیارات مدیر شعبه نیز در وکالتنامه به تفصیل درج شده باشد.
آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت

تذکر :کلیه مدارک فوق می بایست به تأییدسفارت ایران درکشورشرکت مذکور رسیده باشد.

تبصره –شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود ۶ ماه مهلت دارند که نسبت به انحلال شرکت ثبت شده وانجام امورتصفیه آن اقدام نمایند.
ماده ۷-شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدم نموده و به فعالیت می پردازند موظفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارائه نمایند .
ماده ۸-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این آیین نامه موظفندگزارش فعالیت شعبه یانمایندگی درایران راهمراه باصورت های مالی حسابرسی شده خود

ظرف مدت ۴ماه پس ازپایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارند.

حسابرسی مذکور تازمانی که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

–مصوب ۱۳۷۲- اعلام نشده است.
توسط سازمان حسابرسی وموسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تاییدشده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند،انجام می گیرد.
ماده ۹-اداره امور شعبه یانمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه بایدتوسط یکی یاچندشخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده ۱۰-به منظوربرخورداری شرکتهای خارجی ازمزایای این آیین نامه واستمرارفعالیت آهاشرکتهای خارجی که تاقبل ازلازم الاجرا شدن این آیین نامه

درایران ازطریق شعبه یانمایندگی خودفعالیت می کرده اندمکلفنداطلاعات ومدارک موضوع مواد ۳و۵ این آیین نامه رابه دستگاه های ذیربط ارائه داده

و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند .

تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی

شعبه یکی ازشاخه های یک شرکت است که میتواندخدمات خودرادرمنطقه ای که ممکن است فاصله زیادی بامرکزاصلی شرکت داشته باشدگسترش دهد.

حدود واختیارات ومیزان استقلال یک شبعه باموافقت شرکت مادرتعیین می گردد ومسئولیت حقوقی شعبه برعهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.

و اما درنمایندگی شخص حقیقی یاحقوقی مستقل مقیم ایران(لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد)براساس قراردادنمایندگی انجام بخشی از موضوع و

وظایف شرکت خارجی رابرعهده می گیردبنابراین شخصیتی مستقل داردومسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت شعب نمایندگی

گواهی ثبت شرکت خارجی
اساسنامه شرکت
آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)
آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
کپی شناسنامه وکارت ملی(درصورتی که نماینده شخص حقیقی باشد)وکپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی،

اساسنامه،آخرین تغییرات ( در صورتی که شخصی حقوقی باشد)

دیدگاهتان را بنویسید