طرح صنعتی
می 4, 2020
اختراع چیست
می 4, 2020

مجمع عمومی سالانه

annual general meeting
جلسه ای است که باید سالی یکبار در مواقعی که اساس نامه پیش بینی شده برای رسیدگی به صورت سود و زیان سال مالی و ترازنامه قبل و مطالبات شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران اعضای هیئت مدیره بازرسان ،تقسیم سود واندوخته بین صاحبان سهام و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود.
مهلت قانونی جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه حداکثر ۴ ماه طبق قانون تجارت پس از پایان سال مالی میباشد.
فاصله بین نشر آگهی تا تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز است.

دیدگاهتان را بنویسید