نمونه اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود
می 4, 2020
اساسنامه شرکت سهامی خاص
می 4, 2020

مدارک کاهش سرمایه ازطریق واگذاری سهم الشرکه

با مجمع عمومی فوق العاده

۱-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء
۲-ارائه لسیت شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه) با امضاء کلیه شرکاء
۳-ارائه برگ نمایندگی ،نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی میباشند
۴- درصورتی که جلسه باحضوراکثریت شرکاءتشکیل شده ارائه اصل آگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت وبارعایت موارد مواد۶وقانون تجارت الزامی

میباشد.
۵-در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجه ذیصلاح
—————————————————————————————-
۶-مدارک تصمیم کاهش سرمایه (از طیق واگذاری سهم الشرکه)
با مجمع عمومی شرکاء
۱-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء
۲لغایت۵-به شرح مندرج در قسمت (۵) مذکور
—————————————————————————————-
۷-مدارک تصمیم کاهش سرمایه (از طریق واگذاری سهم الشرکه)
بامجمع مطابق اساسنامه
۱-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء
۲لغایت۵-به شرح مندرج درقسمت(۵) مذکور.
——————————————————————————————-
۸-مدارک تصمیم کاهش سرمایه (از طریق خروج شریک)
با مجمع عمومی فوق العاده
همان مدارک خواسته شده مندرج در قسمت (۵) مرقوم لازم است.
——————————————————————————————-
۹-مدارک تصمیم کاهش سرمایه (از طریق خروج شریک)
با مجمع عمومی شرکاء
۱-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء
۲لغایت۵-به شرح مندرج درقسمت(۵) مرقوم.
——————————————————————————————
۱۰-مدارک تصمیم کاهش سرمایه (از طریق خروج شریک)
با مجمع مطابق اساسنامه
۱-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء
۲لغایت۵-به شرح مندرج درقسمت(۵) مزبور.
—————————————————————————————-
۱۱-مدارک تصمیم الحاق موضوع با مجمع عمومی فوق العاده

۱-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء
۲-ارائه لسیت شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه) با امضاء کلیه شرکاء
۳-ارائه برگ نمایندگی،نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی میباشند
۴-درصورتی که جلسه باحضوراکثریت شرکاءتشکیل شده ارائه اصل آگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و

بارعایت موارد مواد۶ وقانون تجارت الزامی میباشد.
۵- درصورت لزوم ارائه مجوز ازمراجه ذیصلاح

دیدگاهتان را بنویسید