نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

در این مقاله یک نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود برای استفاده قرارداده شده است. برای استفاده کافیست به جای نقه چین اطلاعات شرکت و اعضاء هیئت مدیره را وارد نمایید. نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود نام شرکت……………………………………..شماره ثبت:…………………………………..سرمایه ثبت شده:……………………………مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. با ادامه مطلب…