ثبت شرکت اتباع خارجی
می 4, 2020
شرایط ثبت موسسه حقوقی
می 4, 2020

یکی از اولین اقداماتی که برای ثبت یک شرکت باید انجام شود تعیین موضوع فعالیت شرکت می باشد. انتخاب موضوع فعالیت با توجه به مجموعه فعالیت های شرکت و همچنین با توجه به نظر شرکا تعیین می شود که به صورت کلی نشان دهنده حدود عملیات شرکت می باشد.

در این مقاله به بررسی موضوع فعایت شرکت ها و شرایط لازم برای ثبت آن ها خواهیم پرداخت.

موضوع فعالیت در واقع فعالیت های تجاری است که یک شرکت به منظور اصلی دستیابی به سود تشکیل و ثبت گردیده است. این یک اصطلاح کلی است که شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی انجام شده توسط یک شرکت در طول دوره کار می باشد. فعالیت های تجاری ، از جمله فعالیت های عملیاتی ، سرمایه گذاری و تأمین مالی ، در حال انجام است و بر ایجاد ارزش برای سهامداران متمرکز است.

همانطور که در بند ۲ اساسنامه شرکت آمده است، موضوع شرکت نشان دهنده اهداف و هویت شرکت می باشد که به آن دلیل تشکیل شده است.

در واقع تایید اساسنامه شرکت نسبت به تعیین موضوع فعالیت شرکت در جهت شفافیت و مشخص بودن وظایف، اختیارات، و تکالیف مسئولین و موسسین شرکت می باشد. به همین دلیل طبق این قوانین، هیئت مدیره و موسسین شرکت نمی توانند سرمایه و هزینه های شرکت را خارج از موضوع فعالیتی شرکت سرمایه گذاری کنند.

شرکت های تجاری بر اساس موضوع فعایت به دو دسته کلی تقسیم می شوند؛

شرکت های موضوعا تجاری

برای تجاری محسوب شدن این شرکت ها نیاز به انجام فعالیت های تجاری می باشد. در واقع باید موضوع انتخاب شده شرکت تجاری باشد تا شرکت تجاری در نظر گرفته شود، در غیر این صورت شرکت تجاری محسوب نمی شود.

این موضوع را با یک مثال روشن می کنیم. فرض کنید که یک شرکت تعاونی مسکن با مقاصد غیر تجاری و فقط برای ساخت مسکن و برطرف کردن نیاز های آن ها راه اندازی می شود. اما ممکن می باشد که تعداد ساخت و ساز های شرکت بیش از نیاز اعضا باشد، بنابراین اقدام به فروش واحد هایی به افرادی خارج از شرکت می کنند، که این خود یک اقدام به معامله تجاری می باشد.

شرکت های شکلا تجاری

شرکت هایی که بدون توجه به نوع فعالیت و اقدامات شرکت و تنها به دلیل اینکه در یک فرمت مشخص در قانون تجارت تاسیس شده اند، تجاری محسوب می شوند. و در واقع بدون در نظر رفتن فعایت های آن ها تجاری محسوب می شوند. به عنوان مثال می توان شرکت سهامی را شکلا تجاری در نظر گرفته می شود، حتی اگر اینکه فعایت های تجاری در آن وجود نداشته باشد.

 نکاتی برای تعیین موضوع

معین و مشخص بودن موضوع شرکت

موضوع باید کاملا مشخص و معین باشد، زیرا یکی از شرایط مهم اثبات صحت معامله می باشد. به همین دلیل عقد هر گونه قرار داد برای موضوعات نامشخص کاملا باطل می باشد.

قانونی بودن موضوع

از لحاظ قانونی و شرعی موضوع انتخاب شده باید کاملا در چهارچوب های مورد نظر باشد.

اخذ مجوز برای موضوعات خاص

برخی از موضوعات نیاز به هیچ گونه مجوزی برای تایید می باشد. اما بعضی از موضوعات خاص نیاز به مجوز از مزاجع ذی صلاح را دارند که باید آن کسب شوند.

دیدگاهتان را بنویسید