اساس نامه شرکت با مسئولیت محدود
می 4, 2020
مطالبه گواهی مالیاتی قبل از نقل و انتقال سهام
می 4, 2020

نام شرکت یا موسسه تجاری

در موقع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری جدیدالتاسیس بایستی دقت لازم به عمل آورند که نام انتخاب شده قبلاً به ثبت نرسیده باشد.بدین منظور:اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی باید با مراجعه به (مجموعه دفاتر کامپیوتری حاوی مشخصات شرکتهای ثبت شده) و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش نام شرکت و یا موسسه غیر تجاری جدید اقدام قانونی معمول و در شهرستان ها عجالتاً هر واحد ثبتی تلگرافاً از اداره کل مزبور مبنی بر عدم سابقه ثبت نام درخواستی ،اقدام لازم معمول دارند.
به منظور ایجاد تسهیل و تسریع در این امر،اداره کل ثبت مناطق بایستی ضمن هماهنگی و همکاری با اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفتر تشکیلات و بودجه آموزش در مرکز،نسبت به تهیه مجموعه دفاتر کامپیوتری حاوی آخرین فهرست مشخصات شرکتهای ثبت شده اقدام و در مرکز منطقه نگهداری و هر شش ماه یک بار که مجموعه دفاتر جدید کامپیوتری با درج آخرین تغییرات و تحولات ، آماده تکثیر می شود،مجموعه های تکمیلی بعدی را نیز منظماً تهیه و برای استفاده جایگزین محموعه های قبلی نمایند.
پس از تحقق این امر و آمادگی ثبت مناطق ،هریک از واحد های ثبتی شهرستان ها برای ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری جدید، کافی است مراتب را از ثبت منطقه متبوعه خود استعلام،و مناطق نیز با مراجعه به مجموعه دفاتر کامپیوتری موجود به موضوع استعلام رسیدگی و در صورت نداشتن سابق ثبت،برای تطبیق نام مورد استعلام با آن دسته از شرکتهایی که در فاصله بین از تاریخ چاپ مجموعه کامپیوتری مورد عمل تا زمان استعلام به ثبت رسیده اند.به نحو مقتضی ، از اداره کل ثبت شرکتها و مالیت صنعتی کسب نظر نمایند،در این صورت کافی است اداره کل مزبور فقط به فهرست شرکتها و موسسات ثبت شده از بعد از تاریخ چاپ مجموعه کامپیوتری مورد عمل تا زمان استعلام مراجعه و به سهولت و سرعت پاسخگویی ثبت مناطق باشد،در خاتمه یاد آور می شود که ثبت شرتهای تعاونی کشاورزی نیاز به استعلام ندارند.
به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه و بی تربیتی ،ثبت مناطق وهمچنین اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بایستی هر شش ماه یکبار بعد از تحویل مجموعه های کامپیوتری جدید،بلافاصله آن ها را جایگزین مجموعه های قبلی نموده و تمامی جلد های مجموعه های قبلی و نیز دفاتر مخصوصی را که برای یادداشت و قید اسامی شرکتهای ثبت شده در فاصله بین تحویل مجموعه قبلی تا زمان استفاده و به کارگیری مجموعه کامپیوتری جدید مورد استفاده قرار می داده اند را به نحو مقتضی منسوخه و از رده خارج و در دسترس قرار ندهند

دیدگاهتان را بنویسید