برای آغاز یه فعالیت اقتصادی جمعی ابتدا باید به تشکیل شرکت ، تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یا تاسیس شرکت سهامی خاص بپردازیم.

برای تشکیل شرکت به مجموعه ای از افراد حقیقی نیاز داریم که حول هدفی گرد هم آمده باشند.

برای انتخاب نوع شرکت باید دید چند نفر هستیم و اهدافمان چیست.

برای دو نفر بهترین انتخاب تاسیس شرکت با مسئولیت محدود است.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود با اساسنامه ساده و تقسیم مسئولیت مالی بر اساس سهام افراد ساده ترین و کاربردی ترین نوع شخص حقوقی است.

اگر تعدامان ۵ نفر یا اندکی بیشتر است بهتر است تاسیس شرکت سهامی خاص را انتخاب نماییم.

تاسیس شرکت سهامی خاص با اساسنامه قوی و تقسیم نمودن مسئولیتها و محدود کردن زمانی آنها و قدرت تبدیل شدن به یک هولدینگ و یا ورود به بورس بری آینده نگران بسیار مناسب است.

اگر تعدادمان بسیار بیشتر است و در یک مجموعه قومی قرار داریم بهترین انتخاب تاسیس تعاونی می باشد.

تعاونی ها از امتیازات بسیار خوبی برخوردار هستند.

تعاونی های توزیعی می توانند در توزیع محصول به اعضا بسیار سودمند باشند.

مقررات تشكيل شركت:

۱ – مدارک هويتی مؤسسان و کدپستی

۲ – نام شركت ( ۵ نام سه کلمه ای یا بیشتر)

۳ – موضوع شركت ( بسته به نوع فعالیت)

۴ – مدت شركت(از یک سال تا نامحدود)

۵ – اقامتگاه شركت( کدپستی مکانی که دفتر اصلی شرکت قرار می گیرد)

۶ – ميزان سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك ( حداقل 100 هزار تومان)

۷ – تعيين مالك آورده هاي غيرنقدو اوصاف وارزش هر يك از آنها،طبق نظر يه كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري

۸ – ميزان تعهد هريك از مؤسسان و مقدار تأديه و يا تسليم شده از تعهدات هريک از آنان

۹- تصريح به نوع مسؤوليت هريك از مؤسسان

تشکیل شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یا تاسیس شرکت سهامی خاص

توضیح موارد تشکیل شرکت :

ماده ۱۴۷- مرادازهويت دراين قانون نام،نام خانوادگي و شماره ملي شخص حقيقي و نام،نوع وشناسه انحصاري شخص حقوقي است.

ماده ۱۴۸ -روزنامه شركت روزنامه كثيرالانتشارسراسري است كه آگهي هايي كه به موجب قانون يااساسنامه نشرآن ضروري است درآن منتشرمي شود.

ماده ۱۴۹ – علاوه بر موارد مذكور در ماده( ۱۴۶ ) اين قانون ذكر تعداد سهام شركت، مبلغ اسمي هر سهم، تعيين مبلغ پرداخ تشده هر سهم ونحوه مطالبه بقيه مبلغ اسم ي هر سهم و مهلت تأديه آن كه در هرحال نبايد از پنج سال بيشتر باشد.

در اظهارنامه ثبتي شركت سهامي خاص، مختلط سهامي خاص و تعاوني سهامي خاص الزامي است.

در مورد شركتهاي موضوع ماده( ۱۴۴ ) ميزان سرمايه تأديه ويا تسل يم شده و نحوه مطالبه بقيه سرمايه شركت در صورتي كه تمام آن تأديه ويا تسليم نشده باشد و مهلت تأديه آن كه در هر حال نبايد از پنج سال بيشتر باشد بايد در اظهارنامه ثبتي شركت درج شود.

ماده ۱۵۰ – گواهينامه مذكور در بند( ۲) ماده( ۱۴۵ ) اين قانون بايد متضمن نام بانك و شماره حسابي كه سرمايه نقد ي در آن تأدي ه شده است و نيز تعداد اسناد مالك ي ت توديع شده و مندرجات اصلي آنها باشد.

تبصره- متغير يا ثابت بودن سرمايه و قابليت و نحوه نقل و انتقال سهم الشركه و يا سهام شركتهاي موضوع ماده( ۱۴۴ ) اين قانون از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامه اين شركتها قيد شود.