در این مقاله تغییرات تغییر نام تغییرموضوع تغییر آدرس انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود بررسی خواهند شد.

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر می باشد:

 1. تغییرنام شرکت
 2. تغییرموضوع شرکت
 3. تغییرمحل شرکت(تغییر آدرس)
 4. نقل وانتقال سهام
 5. انتخابات داخلی هیات مدیره
 6. ورود و خروج اعضاء
 7. افزایش و کاهش سرمایه

موارد ذکر شده رایج ترین تغییرات در شرکتها می باشند.

09128498210

02188419436

قوانین رایج  برای اعلام و اجرای این موارد در رابطه با انواع شرکتهای قابل ثبت در ایران کمی متفاوت است. به بررسی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم.

تغییرات تغییر نام تغییرموضوع تغییر آدرس انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود تغییر نام

برای تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود باید به موارد زیر توجه کنیم:

 • با سرچ نام در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی از اصالت نام انتخابی اطمینان حاصل نماییم.
 • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوقالعاده وتنظیم صورتجلسه به امضاءهیات رئیسه رسیده باشد.
 • رعایت تشریفات دعوت براساس قانون تجارت واساسنامه شرکت
 • ثبت صورت جلسه در سمانه ثبت شرکتها
 • پست صورتجلسات
 • دریافت آگهی از اداره ثبت شرکتها
 • پرداخت آگهی

09128498210

02188419436

تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود

تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر است:

آغاز فعالیت به عنوان یک شرکت نیاز به تعریف موضوعی جهت فعالیت دارد که اشخاص می تواند یک یا چندین موضوع را جهت فعالیت خود معرفی نمایند.

در صورتی که پس از ثبت شرکت مایل به تعییر موضوع فعالیت خود هستید طی مراحلی که اشاره شده است ضروری می باشد:

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وتنظیم صورتجلسه که به امضاءهیات رئیسه رسیده باشد.
 2. اخذمجوزدرصورت نیازبنابه اعلام کارشناس(همانگونه که در مقالاتی که برای ثبت انواع شرکت تجاری اشاره گردید برخی از فعالیت ها با کسب مجوز قابل انجام می باشند)
 3. وارد نمودن اطلاعات صورت جلسه در سامانه ثبت شرکتها
 4. پست مدارک
 5. دریافت آگهی
 6. پرداخت هزینه روزنامه رسمی

09128498210

02188419436

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

یکی از رایج ترین انواع تغییرات شرکت با مسئولیت محدود، تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود می باشد که جهت انجام آن نیاز به مدارک و طی مراحل زیراست:

 1. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده وتنظیم صورتجلسه به امضاءهیات رئیسه رسیده باشد.
 2. وارد نمودن اطلاعات صورت جلسه در سامانه ثبت شرکتها
 3. پست مدارک
 4. دریافت آگهی
 5. پرداخت هزینه روزنامه رسمی

نکته: اگر تغییرمحل شرکت دراساسنامه به هیئت مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیئت مدیره با تنظیم صورتجلسه نسبت به تغییرمحل شرکت اقدام میکند.

نکته: اگر تغییرمحل شرکت ازیک شهرستان به شهرستان دیگرباشد، بایدپرونده شرکت به شهرستان مربوطه باتصویب و تنظیم صورتجلسه ارسال گردد.

نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود نیازمند مدارک و مراحل ذیل می باشد:

 • تشکیل جلسه هیات مدیره براساس رعایت مفاد اساسنامه در خصوص حد نصاب اکثریت اعضاء
 • تنظیم صورتجلسه که به امضاء اعضاء هیئت مدیره، خریداران وفروشندگان رسیده باشد
 • فتوکپی شناسنامه سهامداران جدید
 • اخذبرگ مفاصاحساب نقل وانتقال سهام ازسازمان امورمالیاتی کشور
 • فهرست صاحبان سهام قبل وبعدازنقل وانتقال سهام
 • پست مدارک
 • دریافت آگهی
 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی

09128498210

02188419436

مقاله های مرتبط

ثبت نیلگون، راه آسان آینده

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder