ثبت شرکت های خارجی ؟

ثبت شرکت های خارجی Registration company در قانون تجارت به ایران به شرح زیر است:

برای ثبت ثبت شرکت های خارجی خودبه رسیدگی درامورنیازدارندزیرااین درست نیست که شرکت های داخلی به طورکامل تحت نظم باشند.

ولی شرکت های خارجی بدون رعایت تشریفات هرنوع عملی که بخواهندبه نام شرکت مقیم خارج انجام دهند.به این دلیل درکشورهای متمدن،

شعبه هر کدام ازشرکت های خارجی که درداخل کشور آن‌ها تأسیس می‌شود،اولین کاری که از آن انتظار دارندبه ثبت رساندن شرکت می‌باشد.

امروزه بعضی ازشرکت‌ های تجارتی علت زیادی سرمایه بسیاروسیع واغلب درخارج ازکشوری به خریدوفروش یاسایراعمال تجارتی مشغولند.

این گونه شرکت‌ ها گرچه در جای اصلی خود به ثبت رسیده‌اند. اما به دلیل اشتغال تجارت در کشور خارجه، کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت‌ ها در آنجا به اسم شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می‌نمایند، حتما باید در امور مربوط به آن رسیدگی لازم انجام گیرد.

مجوز و دستور ثبت شرکت‌ های خارجی براساس قانون ثبت شدن شرکت‌ مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۰ بوده و براساس ماده ۳ قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر کدام از شرکت های خارجی برای این که بتوانند به وسیله‌ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده و در اداره‌ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

پس برای رفع این مشکل اداره ثبت شرکت‌ ها بر مبنای اظهار نظر شورای نگهبان فقط زمانی اقدام به ثبت شرکت های خارجی (شعبه یا نماینده) می‌نماید

 فقط شرکت های خارجی را که طرف قراردادبادولت جمهوری اسلامی ایران هستند می‌توان به ثبت رسانید.

به موجب مقررات مورخه ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ وزارت دادگستری، ثبت شرکت‌ های خارجی منحصراً در تهران و در اداره‌ی ثبت شرکت‌ ها به عمل خواهد آمد. برای ثبت هر شرکت خارجی تسلیم اسناد ذیل لازم است:

ثبت شرکت های خارجی Registration company چگونه است ؟

 1.  اظهارنامه‌ی ثبت.
 2.  یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت.
 3. یک نسخه مصدق ازاختیارنامه نماینده عمده شرکت درایران ودرصورتی که شرکت چند نماینده مستقل درایران داشته باشد،
  یک نسخه مصدق ازاختیارنامه هر یک از آن‌ها.

اظهارنامه باید به زبان فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد:

 1.  نوع کامل شرکت.
 2.  نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
 3.  مرکز اصلی شرکت و نشانی صحیح آن.
 4.  تابعیت شرکت.
 5.  مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا.
 6.  آخرین بیلان شرکت مشروط براینکه قوانین جاریه یاعرف تجاری کشور اصلی شرکت و یا اساسنامه خودشرکت انتشاربیلان را مقررکرده باشد.
 7.  در چه محل وچه تاریخ و در نزدکدام مقام صلاحیت دارشرکت تقاضاکننده مطابق قوانین کشوراصلی خود ثبت شده است.
 8.  شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجارتی و مال در ایران مبادرت می‌نماید.
 9.  شعب آن در کدام یک از نقاط کشور است.
 10.  نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد چه اشخاصی هستند؟
 11. اسم وآدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم درایران بوده وبرای دریافت همه‌ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

تعهدبه این که همه ساله یک نسخه ازبیلان شرکت رادرصورتی که بیلان ذکرشده مطابق ماده۶قابل انتشارباشدبه اداره ثبت شرکت‌ هابدهند.

رونویس اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و اگر شرکت چند نماینده‌ی مستقل در ایران داشته باشد.

اختیارنامه آن نمایندگان وهمچنین آخرین بیلان شرکت بایددرمرکزاصلی شرکت توسط شخص از طرف شرکت حق امضا دارندتصدیق گردد.

امضای آن شخص و به تصدیق مقام صلاحیت دار کشوری که امضا در آنجا واقع شده و نماینده سیاسی یا قونسولی ایران در کشور ذکر شده و یا نماینده سیاسی و یا قونسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.

تمامی اوراقی که شرکت برای ثبت ارائه می‌دهد بایدبه فارسی تهیه شده و یا ترجمه مصدق آن به فارسی پیوست باشد.
ثبت دردفترمخصوصی خواهد بودکه برای شرکت‌ های خارجی تخصیص داده شده و مفاداظهارنامه درآن به ثبت می‌رسد.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص Registration company با ثبت نیلگون تماس بگیرید

ثبت نیلگون، راه آسان آینده