مالیات نقل و انتقال سهام شرکت ها یکی از مدارکی که برای ثبت نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی عام و خاص، مورد نیاز می باشد، اصل گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام، صادره از اداره مالیات است. به موجب ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که برگه های سهام (اعم از با نام و بی نام) مورد نقل و انتقال قرار گیرند، مورد پرداخت مالیات قرار گرفته و مودی می بایست مالیات متعلقه به آن را پرداخت نماید.

مالیات نقل و انتقال سهام در شرکت های بورسی و غیر بورسی:

مالیات نقل و انتقال سهام درشرکت های بورسی، بر اساس قانون مالیات های مستقیم، از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان «نیم درصد» ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول می گردد. کارگزاران بورس مکلف هستند مالیات مذکور را در هنگام هر نقل و انتقال، از «انتقال دهنده» وصول نمایند و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی که حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال است، به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.

مالیات نقل و انتقال سهام در شرکت های غیر بورسی، شامل نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت ها مشمول پرداخت مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها است. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.

چگونگی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام شرکت ها:

پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام شرکت ها در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فراهم شده‌است.

پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام شرکت ها در شرکت های بورسی و غیر بورسی، با یکدیگر متفاوت می باشد.

مطابق با بخش دوم ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات تعلق گرفته به شرکت های فعال در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

مالیات نقل و انتقال سهام شرکت ها در شرکت های غیر بورسی، در تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم مورد اشاره قرار گرفته که مطابق با آن، «انتقال دهندگان سهام و‌ سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌ مربوط به ثبت یا انتقال کنند.» بنابراین، نحوه پرداخت مالیات در شرکت های بورسی از طریق کارگزاری و در شرکت های غیربورسی از طریق خود انتقال دهنده صورت می گیرد.

ثبت حسابداری مالیات نقل و انتقال سهام شرکت‌ها:

حسابدارن وظایف گوناگونی بر عهده دارند و یکی از وظایف مهم حسابداران شرکت‌های سهامی خاص، ثبت حسابداری مالیات نقل و انتقال سهام است. در زمان انتقال سهام شرکت، باید مراحل متعددی طی شود و حسابدارن وظیفه دارند در جزئیات حسابرسی و حسابداری شرکت تمامی این مراحل را لحاظ کنند.

پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام شرکت ها به عهده انتقال دهنده است و پرداخت این مالیات از جمله مالیات‌های تکلیفی و مقطوع است. ماده 143 مالیات‌های مستقیم به طور دقیقی به این موضوع اشاره دارد.

عدم پرداخت به موقع مالیات نقل و انتقال سهام شرکت ها:

در صورت عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام شرکت ها، اداره ثبت شرکت‌ها، نقل و انتقال سهام را به رسمیت نمی‌شناسد و این موضوع عملاً امکان جا به جایی سهام شرکت‌ها بدون پرداخت مالیات را غیر ممکن می‌کند.

در صورتی که دفاتر اسناد در هنگام ثبت نقل و انتقال سهام گواهی مفاصا حساب مالیاتی را دریافت نکنند، طبق ماده 200 قانون مالیات‌های مستقیم، سر دفتر و مؤدی مشمول جریمه 20 درصد مبلغ سهام منتقل شده خواهند شد و در صورت تکرار مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز برای سر دفتر پیش بینی شده است.

کارشناسان ثبت نیلگون به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما هستند

09128498210

02188419436

بیشتر بخوانید


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder