مدارک مورد نیاز ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص به شرح زیر است:

 • مدارک هویتی اعضاء
 • کدپستی
 • شماره موبایل به نام مدیر عامل
 • موضوع فعالیت
 • تعیین سمت و میزان سهام اعضاء

زمان مورد نیاز جهت تأسیس شرکت سهامی خاص معمولا ۱۴ روزکاری می باشد که با شرایط خاص و با استفاده از کادر مجرب به ۵ روز کاری تقلیل میابد.

مراحل تاسیس شرکت سهامی خاص

برای مراحل تاسیس شرکت سهامی خاص نیاز به اساسنامه ای که به امضای کلیه ی سهامداران رسیده باشد

و تعهد کلیه ی سهامداران و گواهینامه ی بانکی حاکی از تادیه ی قسمت پرداخت شده می باشد.

این تعهد نامه نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد.

ارائه ی صورت جلسه عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت می باشد.

هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقد باشد باید تمام آن تادیه گردد و تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد.

در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیاز و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.

09128498210

02188419436

سایر مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

سایر مدارک لازم جهت ثبت سهامی خاص عبارتند از:

 • دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
 • دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
 • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
 • اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه ی تعهدی (حداقل 35% سرمایه) همراه با فیش واریزی
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیریط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران ، مدیران و بازرسان
 • اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضای هیات مدیره ،مدیر عامل و بازرسان
 • دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره ی تکمیل شده
 • دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره تکمیل شده
 • اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

09128498210

02188419436

ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص
ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص

جهت مشاوره ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص تماس بگیرید.

09128498210

02188419436

ثبت نیلگون، راه آسان آینده