صورتجلسه الحاق (افزایش) به موضوع فعالیت شرکت در تمامی اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات غیر تجاری دارای موضوع فعالیتی می باشند که برای رسیدن به آن اهداف، تشکیل می گردد. ماهیت تمامی شرکتها تجاری می باشد ولو اینکه موضوع فعالیت انتخابی آنها غیر تجاری، خدمانی و … باشد. در طول حیات شرکت، و. پس از ثبت، سهامداران می توانند نسبت به الحاق موضوع شرکت و تغییر موضوع شرکت اقدام نمایند.

در واقع اضافه کردن موارد و فعالیت هایی به موضوع اصلی بدون تغییر دادن اصل موضوع می باشد که می تواند بیانگر شاخه ی فعالیت جدید و یا در جهت تکمیل کردن موضوع قبلی به آن اضافه گردد.

نکات در خصوص صورتجلسه الحاق(افزایش) به موضوع فعالیت شرکت:

تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه یا اکثریت شرکا یا سهامداران و تصمیم گیری درباره تغییر یا الحاق به موضوع شرکت.

تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با ذکر موضوع جدید یا موارد الحاقی به موضوع شرکت و امضاء توسط شرکا یا سهامداران و اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت.

مراجعه به ارگانهای ذیصلاح مرتبط با موضوع شرکت (مانند وزارتخانه ها، سازمان ها، اتحادیه ها و …) جهت اخذ مجوزهای لازم برای تغییر یا الحاق به موضوع شرکت.

اخذ نامه از ارگانهای مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکتها جهت تایید تغییر یا الحاق به موضوع شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت.

مراجعه به اداره ثبت شرکتها با ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت، نامه های مجوزدهنده، اساسنامه اصلاح شده شرکت و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر یا الحاق به موضوع شرکت و پرداخت حق الثبت مربوطه.

آگهی تغییر یا الحاق به موضوع شرکت در روزنامه رسمی و یک روزنامه پرگیرش دیگر.

نمونه صورتجلسه الحاق(افزایش) به موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص /عام:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

نام شرکت ……………………

شماره ثبت شرکت ……………..

 سرمایه ثبت شده ……………..

شناسه ملی ……………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………. در تاریخ ………. ساعت………………. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

    خانم/ آقای …………………………. به سمت رئیس جلسه

    خانم/ آقای  …………………………. به سمت ناظر رئیس

    خانم/ آقای …………………………. به سمت ناظر جلسه

    خانم / آقای …………………………. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، الحاق موضوع شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

و در نتیجه موضوع شرکت به شرح ذیل می باشد: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. و ماده ………………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ……………………………….. احدی از سهامداران (یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ………………..     ناظر جلسه ………………..      ناظر جلسه ………………..       منشی جلسه ………………..

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار       شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

…………                 ……………               ……………          ………………………

…………                  ……………             ………………        ………………………

صورتجلسه الحاق به موضوع فعالیت شرکت

نمونه صورتجلسه الحاق(افزایش) به موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود/تضامنی/نسبی:

نام شرکت …………………………………………… شماره ثبت ………………………. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده …………………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ …………  ساعت …….. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت الحاق موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

         نام شرکاء                                                                میزان سهم الشرکه

       خانم / آقای …………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه

      خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

       خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

در خصوص دستور جلسه الحاق موضوع شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

و در نتیجه موضوع شرکت به شرح ذیل می باشد: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………و ماده ………………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

نمونه صورتجلسه الحاق(افزایش) به موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود/تضامنی/نسبی:

مدارک و اطلاعات لازم صورتجلسه الحاق(افزایش) به موضوع فعالیت شرکت:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

    مدارک شناسایی اشخاص حاضر در جلسه

    اطلاعات ثبتی و هویتی شرکت

    ارائه مدارک آگهی دعوت در صورت تشکیل جلسه با اکثریت سهامداران

    مجوزهای اخذ شده از ارگانهای مربوطه

    آخرین لیست سهامداران حاضر در جلسه

    شرح کامل موضوع الحاق شده به همراه شرح کامل موضوع قبلی شرکت

مراحل ثبت صورتجلسه الحاق(افزایش) به موضوع فعالیت شرکت:

   تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

  مراجعه به ارگانهای ذیصلاح جهت اخذ مجوز های لازم

  اخذ نامه از ارگانهای مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکت ها جهت تایید تغییر موضوع شرکت

   اخذ مدارک تشریفات دعوت سهامداران در صورتیکه جلسه با اکثریت سهامداران / شرکا تشکیل شود

    مراجعه به اداره ثبت شرکتها به نشانی sherkat.ssaa.ir

    ورود به بخش صورتجلسه تغییرات

    ورود و تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه بر اساس اطلاعات مجمع

    یادداشت شماره پیگیری ارائه سده توسط سامانه

    ثبت نهایی درخواست

    پرینت رسید پذیرش و تایید اطلاعات اینترنتی ارائه شده توسط سامانه

   ارسال کلیه مدارک (صورتجلسه تغییر موضوع، اصل آگهی دعوت روزنامه، مجوز ها و نامه های اخذ شده از سازمان ذیصلاح در خصوص تغییر موضوع، رسید پذیرش و تایید اطلاعات اینترنتی) از طریق پست به اداره ثبت شرکتها

    درج بارکد پستی از قسمت پیگیری درخواست سامانه

    پیگیری درخواست در سامانه به صورت مکرر

    اقدام به رفع نواقص احتمالی که توسط کارشناسان اعلام میگردد

    اخذ پیش نویس آگهی از سامانه

    مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت اخذ آگهی تغییر موضوع شرکت

    پرداخت روزنامه رسمی و کثیرالانتشار در سایت های مربوطه

لذا در طول مسیر نیاز به مشاوره در مورد صورتجلسه نقل و انتقال سهام هیات مدیره داشتید کارشناسان ثبت نیلگون به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما هستند

09128498210

02188419436

لینک های مرتبط