یک نمونه اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود را به درخواست شما همراهان عزیز آماده کرده ایم :

نمونه اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود

نمونه اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود

اساسنامه شرکت ………………………………………….…………………  با مسئولیت محدود 

شماره ثبت …………………………………تاریخ ثبت ………………………………… 

ماده ۱ : نام و نوع  شرکت: شرکت ……………………………………………… با مسئولیت  محدود
 

ماده۲ : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ماده ۳ـ مرکز اصلی شرکت:  

مرکز اصلی شرکت …………………………….…… خیابان………………………………………………………
کوچه……………………………………….……………پلاک ………………  کدپستی……………………..……… 

تبصره: هیأت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورت جلسه  را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.  

ماده ۴ـ سرمایه شرکت : سرمایه شرکت …………………………………… ریال  

ماده ۵ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

ماده ۶ـ تابعیت شرکت:  تابعیت شرکت ایرانی است. 

ماده ۷ـ 

هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی . 

ماده ۸ـ  

مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک اعضاء هیأت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.  

ماده ۹ ـ 

دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد،  فاصله  بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.  

ماده ۱۰ـ 

در صورتی که کلیه  شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.  

ماده ۱۱ـ وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده 

الف استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت  

ب تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیأت مدیره  

ج تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن  

د– انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم بازرس  

جهت مشاوره اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود با ثبت نیلگون تماس بگیرید

09128498210

02188419436

ماده ۱۲– وظایف مجمع عمومی فوق العاده  در نمونه اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود

الف تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد اساسنامه  

ب تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت  

ج افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت 

دتصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت 

ماده ۱۳ـ 

تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع  عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.  

ماده ۱۴ـ 

هیأت مدیره شرکت مرکب از ………………… نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند. 

ماده ۱۵ـ 

هیأت مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یکنفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یکنفر را به سمت مدیر عامل انتخب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیر عامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیأت مدیره نیز انتخاب شود. 

ماده ۱۶ـ 

……………………………… نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله  و اقدام نماید مخصوصاً درموارد زیر:  

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه،


تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران،

عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره امول منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت،

مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و بازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها،

دریافت وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه  شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه،
در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل،
دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیأت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاد نماید معتبر می باشد.  

ماده ۱۷ـ  

جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.  

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء در شرکت: 

دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات- اسناد تعهدآور و قراردادها را هیأت مدیره تعیین می کند. 

ماده ۱۹ـ  

هر یک از اعضای هیأت مدیره  می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین  حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیأت مدیره        می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل  تفویض نماید. 

ماده ۲۰ـ سال مالی شرکت:  

از اول فروردین ماه هر سال  شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال ا ول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.  

ماده ۲۱ـ تقسیم سود:  

از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری _ حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت  سهم الشرکه  بین شرکا تقسیم خواهد شد.  

ماده ۲۲ـ 

فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال  شرکت نخواهد شد و وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند.
در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل  و از شرکت خارج شوند.  

جهت مشاوره نمونه اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود با ثبت نیلگون تماس بگیرید

09128498210

02188419436

ماده ۲۳ـ انحلال شرکت: 

شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.   

ماده ۲۴ـ  

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.  

ماده ۲۵ـ 

اختلافات حاصله  بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.  

ماده ۲۶ـ 

در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق  مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه  عمل و رفتار خواهد شد.  

ماده ۲۷ـ 

این اساسنامه در ۲۷ ماده یک تبصره تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.  

بسمه تعالی 

صورت جلسه  مجمع عمومی مؤسسین شرکت………… با مسئولیت محدود 

در ساعت………………… صبح روز …………………… اولین جلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت با حضور کلیه شرکا در محل  شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.  

۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء شرکت رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.  

۲ـ تقاضانامه و شرکتنامه رسمی شرکت نیز امضا شد.  

۳ـ جهت انتخاب اعضا هیأت مدیره و دارندگان حق امضا اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه:  

آقای/ خانم ……………………………… به سمت……………………………… 

آقای/ خانم ……………………………… به سمت ……………………………… 

آقای/ خانم ……………………………… به سمت ……………………………… 

بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت …………………………… انتخاب شدند.  

همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای ……………………………… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  

۴ـ هریک از اعضا هیأت مدیره با امضاء ذیل این صورت جلسه  قبول سمت نمودند.  

۵ـ مبلغ ……………………………… ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده  و تحویل ودراختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت و مدیر عامل با امضای ذیل این صورت جلسه  وصول آن را اعلام می دارد.  

۶ـ به آقای / خانم ……………………………… احدی از شرکا وکالت داده شد با حق توکیل به غیر تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی وامضای ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.  

برای دریافت مشاوره فوری و رایگان اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود و ثبت شرکت با مسئولیت محدود با کارشناسان ثبت نیلگون تماس حاصل فرمایید

09128498210

02188419436

لینکهای مرتبط با نمونه اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود

ثبت نبلگون، راه آسان آینده


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder