کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی (حقیقی و حقوقی) برای نگهداری و اظهار هزینه ها و درآمدهای روزانه –هفتگی وماهانه نیازمند به دفاتر قانونی پلمپ دفاتر دفتر کل دفتر روزنامه برای وارد کردن حسابهای خود به این دفاتر هستند.
پلمپ دفاتر قانونی اداره ثبت شرکتها به صورت دفتر کل و دفتر روزنامه که در قطعات ۵۰-۱۰۰-۱۵۰ برگی می باشد.

دفتر روزنامه چیست؟

دفتر روزنامه دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد خواهد شد.
همچنین در دفتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود.
(کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود)

دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) :
دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد
و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد.

هر سال قبل از شروع سال مالی باید تهیه و در اداره ثبت شرکتها این دفتر پلمپ شود.

09128498210

02188419436

جهت درخواست دفاتر پلمپ به سامانه ثبت شرکتها مراجعه فرمایید. در آنجا وار سربرگ پذیرش اظهارنامه پلمب دفاتر شوید.

با پر کردن اطلاعات در خواستی کد پیگیری دریافت خواهید کرد

بهتر است شروع سال مالی را از ابتدای سال یعنی 01/01 انتخاب نمایید.

منظور از شروع سال ،ماه و روز مالی انتخاب آنها بر اساس مراتب مشخص شده در اساسنامه شخصیت حقوقی که ثبت گردیده است می باشد . تاریخ پایان سال مالی، به صورت خودکار توسط سامانه محاسبه می گردد . بدیهی است تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمب مبنای شروع سال ،ماه و روز مالی نمی باشد . لذا در تکمیل اقلام اطلاعاتی ذیل حداکثر دقت را نموده و پیام خودکار ایجاد شده مریوط به اعتبار دفاتر را با خواسته خود تطبیق دهید.

دفتر کل چیست؟

دفتر کل دفتری است که درآن ریز هزینه ها ی دفتر روزنامه به صورت هفتگی درآن وارد می شود.
دفاتر روزنامه و کل به صورت سالیانه در سال جاری آن سال و سال بعد اخذ می شوند و در سال مالی هر شرکت تکمیل می شود.
هر سال قبل از شروع سال مالی باید تهیه و در اداره ثبت شرکتها این دفتر پلمپ شود.

پلمپ دفاتر (دفتر پلمپ) چیست؟

هر ساله اداره دارایی و مالیات برای بررسی وضعیت حسابها و اخذ مالیات به این دفاتر ( دفاتر پلمپ کل و روزنامه) استفاده می کند.
این دفاتر به این دلیل به دفاتر پلمپ معروف هستند زیرا کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند که این نشان دهنده اهمیت این دفاتر می باشند.
بر اساس ماده ۶ قانون تجارت (دفتر روزنامه؛کل،دفتر دارائی) اشخاص حقوقی و حقیقی موظف به دریافت دفاتر تجارتی می باشند.

دفاتر قانونی مورد نیاز سازمان امور مالیاتی عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل و دفترمشاغل (درآمد و هزینه ) که قبل از هرگونه عملیات حسابداری در آنها،
این دفاتر مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱  از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارائی ذیربط امضاء و پلمپ می گردد.

مودیان مالیاتی مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند.
مگر اینکه در اثناء سال تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت مجازهستند دفاتر جدید امضاء ، پلمپ و ثبت نمایند.

تبصره: دریافت دفاتر قانونی و دفاتر مالی و ثبت عملیات مالی در مورد اشخاص حقوقی جدید التا͛سیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا ۳۰ روز مجاز خواهد بود.

کلیه امور مربوط به پلمپ دفاتر بصورت ویژه  (vip) توسط ثبت نیلگون انجام می شود.

09128498210

02188419436

ثبت نبلگون، راه آسان آینده

ثبت نیلگون، راه آسان آینده