صورتجلسه تغییرات تعیین سمت مدیران در شرکتهای با مسئولیت محدود، مدت زمان هیات مدیره نامحدود است. اما موسسان در هنگام تاسیس شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده پس از تاسیس، میتوانند مدیریت مدیران را محدود به زمان مشخصی کنند. همچنین در این نوع شرکت، حضور بازرس الزامی نیست اما موسسان یا مجمع می تواند برای شرکت بازرس تعیین کند.

در شرکت مسئولیت محدود «انتخاب مدیران» در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و «تعیین سمت مدیران» در صلاحیت جلسه هیات مدیره میباشد. تعیین حق امضاء را هم در هر دو صورتجلسه می تواند انجام داد

اما در شرکت های سهامی خاص در تعیین سمت مدیران زمان تصدی سمت دارای محدودیت می باشد. این زمان معمولا دو سال تعیین میگردد که برحسب صلاح دید اعضاء میتواند متغییر باشد.

نمونه صورتجلسه تغییرات تعیین سمت مدیران در شرکتهای با مسئولیت محدود را می‌توانید مشاهده کنید

صورتجلسه تغییرات تعیین سمت مدیران

صورتجلسه هیات مدیره شرکت…………………………….. با مسئولیت محدود به شماره ثبت………….. و شناسه ملي………..و سرمایه شرکت: …………. ریال  مورخ ………….. ساعت …………با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و اتخاذ تصمیم شد .

دستور جلسه :  تعیین سمت مدیران  و تعیین دارندگان حق امضاء

 1- خانم /آقا………… به شماره ملی …………. به سمت مدیر عامل  و رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی

2-خانم /آقا…………..به شماره ملی ……………به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی

3-خانم /آقا…………..به شماره ملی…………… به سمت عضو اصلی هیات مدیره

دارندگان حق امضاء: امضاء کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.

به خانم/آقا………………از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیئت مدیره

1-خانم /آقا                                                امضاء

2-خانم/آقا                                                 امضاء

3- خانم/آقا                                                امضاء

مدارک لازم صورتجلسه تغییرات تعیین سمت مدیران

1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ در صورتی که در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد وفق ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح شود و به تصویب دو سوم اعضای حاضر در مجمع برسد.


نکات مهم در خصوص صورتجلسه انتخاب و تعیین سمت مدیران

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ در صورتی که جلسه با اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل شده باشد، رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه یا قانون تجارت الزامی است.

3ـ صورتجلسه در سه نسخه تهیه و  ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

نکات مهم در خصوص نحوه تنظیم صورتجلسه تغییرات تعیین سمت مدیران

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ پس از تنظیم صورتجلسه فوق نسبت به تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره بشرح نمونه پیوستی  اقدام شود.

2ـ مدت ماموریت در شرکتهای با مسئولیت محدود هم می تواند مقید به زمان و هم می تواند نامحدود باشد. بنابراین به این نکته با توجه به اساسنامه شرکت توجه شود.

3ـ در صورتیکه یک نفر از مدیران سهم الشرکه خود را مستقل  نمود و ازشرکت خارج شد و یا از سمت خود استعفا دارد بایستی صورتجلسه فوق تنظیم و مدیری بجای فرد خارج شده یا مستعفی  انتخاب شود.

4ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد  رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا  قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

5ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده )الزامی است.

6ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از  12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.

7ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.

8 ـ صورتجلسه تغییرات تعیین سمت مدیران در سه نسخه تهیه و  ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

اگر در طول مسیر تنظیم نمونه صورتجلسه تغییرات تعیین سمت مدیران نیاز به مشاوره داشتید کارشناسان ثبت نیلگون به صورت 24 ساعته و فوری پاسخگو نیاز شما هستند

ثبت نیلگون راه آسان آینده

09128498210

02188419436

لینک های مرتبط